• Albums
  • Lyrics (14)

دنیا وفا ندارد دلبند
از رحیم مهریار


دنیا وفا ندارد دلبند او چرایی
هرگز وفا ندارد پابند او چرایی

یکروز سر بتاجی روز دیگر بخاکی
در دام دیر هلاکی پیوند او چرایی

تن بر قباح شاهی یا فرقه گداهی
در دام دیر هلاکی پیوند او چرایی

Dunya Wafa Nadarad Dilband
by Rahim Mehryar


Alert: Content is protected !!