• Biography
  • Albums
  • Lyrics (51)

دیده از دیدار خوبان
از سید عمر


دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکلست
هر که ما را این نصیحت می‌کند بی‌حاصلست

من قدم بیرون نمی‌یارم نهاد از کوی دوست
<دوستان معذور داریدم که پایم در گلست

آن که می‌گوید نظر در صورت خوبان خطاست
او همین صورت همی‌بیند ز معنی غافلست

سعدی آسانست با هر کس گرفتن دوستی
لیک چون پیوند شد خو باز کردن مشکلست

زهر نزدیک خردمندان اگر چه قاتلست
چون ز دست دوست می‌گیری شفای عاجلست

Alert: Content is protected !!