• Albums
  • Lyrics (5)

چشمان سیاه
از جمشید پروانی


ای شوخک چشمان سیاهی
نازنین دلربایی

با یگان خنده ونازت
مرغ دل می شود هوایی
بیا بکن آشنایی

Alert: Content is protected !!