• Albums
  • Lyrics (66)

دل من سخت آرزو
از استاد سرآهنگ


دل من سخت آرزو دارد
میل پیکان تیر او دارد

راز ناگفته گشته ام رسوا
عشق مانند مشک بو دارد

ناصح از آرزو مکن عیبم
هر که دل دارد آرزو دارد

زان کنم گریۂ دراز که دل
سر و کاری به زلف او دارد