• Albums
  • Lyrics (66)

ترک آرزو کردم
از استاد سرآهنگ


ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد
سوخت پرفشانی ها این قفس گلستان شد

برصفای دل زاهد اینقدر چه مینازی
هر چه آیینه کردی باب خود فروشان شد

عشق شکوه آلوده تاج دل فسرد امروز
سیل میرود نومید خانه ی که ویران شد

عالم از جنون من کرد دست همواری
سیل گریه سردادم کوه دشت دامان شد