• Biography
  • Albums
  • Lyrics (66)

الله ای دل نگارم
از استاد سرآهنگ


الله ای دل نگارم
گل و باغ و بهارم
بهشت و آبشارم
نهال و سبزه زارم
مرو دور از کنارم
ترا من دوست دارم

به نم جانا نهانی
در ایام جوانی
ز روی مهربانی
به صد شیرین زبانی
نمیگفتی نگارم
ترا من دوست دارم

خدا بی رویت ای جان
بهار و باغ وبوستان
چمنزار و گلستان
بهشت و حور و غلمان
نمی آید بکارم
ترا من دوست دارم

به هجرانت دچارم
حزین و دلفگارم
نباشد در دیارم
بجز درد تو یارم
بیا ای غمگسارم
ترا من دوست دارم

Alert: Content is protected !!