• Biography
  • Albums
  • Lyrics (7)

زندگی بحرخروشان
از استاد ترانه ساز


زندگی،زندگی،بحرخروشان زندگی
زندگی زندگی خواب پریشان زندگی

یک سرغم وسوداستی
بس پوچ وبی معناستی
یکدل زتو خوشنود نیست
افسانه یی فرداستی
رنج فراوان زندگی
درد نمایان زندگی

یک لحظه یکدم یکنفس نگذاری آرام هیچکس
اغاز انجامت همه اندو و پیمان است و بس

درد نمایان زندگی
اشوب توفان زندگی

Alert: Content is protected !!