• Biography
  • Albums
  • Lyrics (17)

در عمق چشم
از هنگامه


در عمق چشمهای سیاهت
نوریست، نوریست، نوری نوریست
که با کنجکاوی کتاب مرا صفحه صفحه می خواند

نگاهت شاهین بلند پروازیست
که واژه ها را از روی سطر های دلم
دانه دانه می چیند

در عمق چشمهای سیاهت لبان
نوریست نوریست ، نوری ، نوریست
که با کنجکاوی کتاب مرا صفحه صفحه می خواند
تو مرا درسکوت میخوانی
و من زگرمی ذکر لبان خاموشت
تلاوت مقدس یک عشق را میشنوم
مرا بخوان
مرا بخوان
که حرف حرف کتابم
همه پرستش توست

در عمق چشمهای سیاهت
نوریست نوریست نوری نوریست
که با کنجکاوی کتاب مرا صفحه صفحه می خواند

(فرستنده: مریم)

Alert: Content is protected !!