لب لب جویبار میره گلها را چیده
از حبیب قادری


Lab Lab Joybar Mera Gulha Ra Chida
by Habib Qaderi


Back To Lyric