به گرد ات گر حصار از سنگ
از ساربان


Back To Lyric