معشوقه بسامان شد
از احمد ظاهر


Mashooqa basaman shod
by Ahmad Zahir


Back To Lyric