باز روز آمد به پايان شام
از ساربان


Back To Lyric