شد ابر پاره پاره چشمک
از ساربان


Shod Aber Para Para Chashmak
by Sarban


Back To Lyric