از زیری چادرت
از رهی جهانی


Az Zereh Chadarat
by Rahe Jahani


Back To Lyric