دیښکاره شه په ملکو کی
از فرهاد دریا


Dekhkara Sha Pa Molkoki
by Farhad Darya


Back To Lyric