مهربانی سخت میخواند
از فرهاد دریا


Mehrabani Sakht Mekhanat
by Farhad Darya


Back To Lyric