دامنت دراز است
از عثمان سحاب


Damanet Daraz ast
by Usman Sahab


Back To Lyric