پریشانم در گوشه تنهایی
از فرهاد دریا


Pereshanam Dar Gosha e Tanhaye
by Farhad Darya


Back To Lyric