مرا اگر دو چشمت
از تمیم امیری


Mara Agar Du Chashmat
by Tamim Amiri


Back To Lyric