مکن از برم جدایی
از تمیم امیری و ماریا ایار


Makun Az Baram Judayee
by Tamim Amiri and Maria Ayar


Back To Lyric