بر سری کوی وفایت
از فیض کاریزی


Bar Sare Koh Wafayat
by Faiz Karizi


Back To Lyric