آمدم تا صد چمن
از قیس الفت


Amadam Taa Sad Chaman
by Qais Ulfat


Back To Lyric