همه قرصک
از نجیم نوابی


Hama Qarsak
by Najim Nawabi


Back To Lyric