باز آی و کنارم بنشين
از احمد ظاهر


Baz Ayo Kenaram Beneshin
by Ahmad Zahir


Back To Lyric