به خدای خود چی گویم
از ظاهر باختری


Ba Khuda Khod Chi Goyam
by Zahir Bakhtari


Back To Lyric