کی گفته ام اين درد جگر سوز
از ساربان


Back To Lyric