عاشق (هزارگی)
از رجا راهش


Ashiq (Hazaragi)
by Reja Rahish


Back To Lyric