اين غم بی حيا مرا باز رها
از ساربان


Back To Lyric