ابر سيه کشيده موی تو
از ساربان


Abre Seya Kashida Moy Tu
by Sarban


Back To Lyric