به اين تمکين که ساقی باده
از وحید قاسمی


Back To Lyric