دا چه زږی والا کرځمه
از نازیه اقبال


Back To Lyric