بی تو دل پریشان است
از قیس الفت


Be Tu Dil Pareshan Ast
by Qais Ulfat


Back To Lyric