سرا پا مهربان و نازنینی
از قیس الفت


Back To Lyric