کاش بودم لاله
از احمد ظاهر


Kasho Bodam Lala
by Ahmad Zahir


Back To Lyric