قده را سر کنید
از احمد ظاهر


Qadah Ra Sar Konid
by Ahmad Zahir


Back To Lyric