ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﻮﺩ
از فرهاد دریا


Fereshta Khatera Bud
by Farhad Darya


Back To Lyric