د یار مینه زنده باد
از استاد یار محمد


Back To Lyric