نمی دانم چه منزل بود
از استاد سرآهنگ


Back To Lyric