بخت نا فرجام اگر
از استاد سمیع جان سراج


Back To Lyric