پرکن پياله را
از احمد ظاهر


Por Kon Pyala Ra
by Ahmad Zahir


Back To Lyric