خاک ره تــــــو همره
از استاد سرآهنگ


Back To Lyric