زد ز بیرحمی به تیغم
از استاد رحیم بخش


Zad Ze Be Rahmi Ba Tegham
by Ustad Rahim Bakhsh


Back To Lyric