لمبه ای تندور
از مهدی فرخ


Lamba e Tandor
by Mehdi Farukh


Back To Lyric