تشویش مکن
از احمد ولی


Tashwish Makon
by Ahmad Wali


Back To Lyric