لب خندان و غزلخوان
از احمد ولی


Labe Khandan o Ghazalkhwan
by Ahmad Wali


Back To Lyric