قد بالا لیلی او سرو
از احمد ولی


Qad Bala Laili o Sarou
by Ahmad Wali


Back To Lyric