ساقی بده پیمانه ای زآن می
از احمد ولی


Saqi Bede Paymanaye Zan Mai
by Ahmad Wali


Back To Lyric