چه لیوانی گرزمه
از احمد ولی


Chi Lewanay Garzoma
by Ahmad Wali


Back To Lyric