تا مهر درخشان است
از احمد ولی


Ta Meher Dorokhshan Ast
by Ahmad Wali


Back To Lyric