می نوشم و می نوشم
از احمد ولی


Menosham o Menosham
by Ahmad Wali


Back To Lyric